Czym zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa?

Czym zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa?

Jej podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, zakres jej działalności jest jednak dużo szerszy niż to. W tym artykule znajdziecie informacje na temat działania spółdzielni mieszkaniowych, ich struktur, zakresów obowiązków i przywilejów jej członków oraz podstawie prawnej, dzięki której funkcjonują. Czym różni się od wspólnot mieszkaniowych?

Co mówi ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych?

Sposób działania spółdzielni mieszkaniowych określają dwa akty prawne: ustawa z dnia 16 września 1982 roku o prawie spółdzielczym oraz ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Zadaniem spółdzielni mieszkaniowej jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. W tym celu może między innymi zajmować się budowaniem lub udzielaniem osobom należących do niej nowych lokum. Dokładny profil jej działania określa się za pomocą jej statutu. Pomimo tego, że spółdzielnia jest przedsiębiorstwem, jej działalność deweloperska

Ustawa z 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zniosła możliwość ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jakie są prawa członków spółdzielni mieszkaniowych?

  • prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
  • prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika,
  • prawo do zgłaszanie projektów uchwał i żądań, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części oraz do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części,
  • prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni
    prawo do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności

Jaka jest struktura organizacyjna spółdzielni mieszkaniowych?

Spółdzielnia mieszkaniowa jest dużo bardziej sformalizowana niż wspólnota, a co za tym idzie, posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną. Najwyższym jej organem jest Walne Zgromadzenie, czyli zwoływane przynajmniej raz w roku spotkanie wszystkich jej członków, które przede wszystkim zajmuje się wyborem członków Rady Nadzorczej. Ta z kolei sprawuje nadzór nad działalnością spółdzielni i może składać się wyłącznie z członków Zgromadzenia.

Kolejnym organem organizacyjnym spółdzielni jest jej Zarząd, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje Walne Zgromadzenie, sporządza plany jej działalności i prowadzi jej gospodarkę. Prezesowi Zarządu polegają zazwyczaj bardziej wyspecjalizowane działy, takie jak techniczny i księgowy.

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Chociaż na pierwszy rzut oka mogą się wydawać bardzo podobnymi instytucjami, pomiędzy wspólnotami a spółdzielniami mieszkaniowymi istnieją zasadnicze różnice, które często mają wpływ na ostateczny wybór konkretnego mieszkania przez potencjalnego kupującego.

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot często krytykowany, między innymi, za wysokie koszty administracyjne, których pokrywanie spada na mieszkańców. Jednak te same koszty zazwyczaj muszą ponosić również osoby należące go wspólnot mieszkaniowych. Na czym więc polega różnica? Otóż w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, mieszkańcy mają zdecydowanie większy wpływ na zarządzanie tymi wydatkami i realne decydowanie, na co zostaną wydane pieniądze. 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję